สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644 Line ID : 0968677644

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 053-602620 (สายตรง) 096-8677644
 
AK22 (พักบนอ่างขาง) เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืน
2-4 ท่านท่านละ 4,990 บาท
5-6 ท่าน ท่านละ4,500 บาท
7-10 ท่าน ท่านละ 3,990บาท

โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่ อ่างขาง (พักอ่างขาง) 2 วัน 1 คืน (รหัส AK21)

สถานีเกษตรดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม-จุดชมวิวม่อนสน-ดอยคำ

วันแรก         สนามบินเชียงใหม่- สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์พระธาตุดอยคำดอยอ่างขาง

ช่วงเช้า                 ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่ รับคณะนักท่องเที่ยวจากท่าอากาศยานเชียงใหม่

09.30 .               พาคณะเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ งานจัดแสดงพันธุ์ไม้ต่างๆ จากทั่วโลกบนพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล พืชบางชนิดไม่สามารถพบเห็นได้ในเมืองไทยได้มารวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน “ราชพฤกษ์” เป็นชื่อต้นไม้ประจำชาติ ถือเป็นไม้มงคลที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากมีดอกเป็นพวงระย้า สีเหลืองสด อันเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา และนอกจากนี้สีเหลืองยังเป็นสีประจำวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยเหตุนี้ ราชพฤกษ์ จึงได้ถูกเลือกให้เป็นชื่อของงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

11.00 .               จากนั้นพาทุกท่านเดินทางมาถึง วัดพระธาตุดอยคำ  พาท่านแวะสักการะหลวงพ่อทันใจชื่อดังโดยวัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี

12.30 .               รับประทานอาหารเที่ยง แบบบุพเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารฮอลิเดย์การ์เด้น  (มื้อที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ดอยอ่าง

                              ขางระหว่างทางพาท่านแวะซื้อเสบียงก่อนขึ้นดอยอ่างขางที่เชียงดาว

17.00 .               พาทุกท่านเดินทางมาถึงดอยอ่างขาง พาท่านเข้าที่พัก พักผ่อนชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

                               (มื้อเย็นตามอัธยาศัย)  ช่วงค่ำสมาชิกสามารถเดินเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้าอาหารหน้าที่พักได้

(พัก อ่างขางวิลล่า ดอยอ่างขาง หรือ เทียบเท่า)

วันที่สอง      ชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า –ดอยอ่างขาง-ม่อนแจ่ม

06.00 .               ออกเดินทางไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลหมอกที่จุดชมวิวม่อนสนพร้อมถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย  

07.00 .               รับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ร้านอาหารในที่พัก  (มื้อที่ 2)

08.00 .               พาทุกท่านเข้าชม สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขางได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยเริ่มดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล และพืชเครื่องดื่มเมืองหนาวเป็นลำดับแรก ต่อมาได้ทำการขยายผลการดำเนินงานไปในด้านหัตถกรรม จนสามารถดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมทั้งได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กันไป ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงาน  16,577  ไร่ (26.525 ตร.ม.) ครอบคลุมพื้นที่ส่งเสริมหลัก 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านนอแล บ้านขอบด้ง บ้านปางม้า บ้านคุ้ม และบ้านหลวงพร้อมเที่ยวชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นสถานีเกษตรที่ทดลองปลูกพืชผักและไม้เมืองหนาว มีสถานที่น่าสนใจได้แก่ สวนท้อ สวนบ๊วย แปลงปลูกผักกลางแจ้ง โรงเรือนกุหลาบ สวนแปดสิบเป็นแปลงปลูกดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงาม และยังมีโรงเรือนไม้ในร่มที่มีดอกไม้เมืองหนาวที่ออกดอกสวยงามทุกฤดูกาล ลักษณะเป็นรูปแอ่งกระทะ สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าสนและป่าดิบ ดินอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร แม่น้ำที่สำคัญมีทั้งหมด 4 สาย คือ ห้วยแห้ง ห้วยซ่าน ห้วยอ่างขาง  และห้วยแม่เผอะ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,400 เมตร ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดบ้านหลวง (Ban Luang Series) ดินร่วนเหนียว ดินชุดอ่างขาง (Angkhang Series) เป็นดินที่เกิดจากหินปูน หินเชลล์ ดินดาน สภาพของดินโดยรวมมีโครงสร้างดินดี พื้นที่มีความลาดชันสูงสภาพค่อนข้างเป็นกรด (pH 4.5-6.0) ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ 26.525 ตร.ม. (16,577 ไร่)

10.00 .               ออกจากดอยอ่างขางพาทุกท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ ถ้ำเชียงดาวเป็นถ้ำที่น่าสนใจถ้ำหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขต อำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่เชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ภายใน แต่ละถ้ำมีความงามจากการเสกสรรปั้นแต่งของธรรมชาติ ชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปรากฏการณ์ของหินงอกหินย้อยที่ก่อให้เกิดรูปร่างต่าง ๆเป็นถ้ำขนาดใหญ่ภายในมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม บางแห่งเป็นซอกเล็ก ๆ เมื่อฉายไฟจะมีประกายระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆได้มากมายเสน่ห์อย่างหนึ่งของที่นี่อยู่ตรงที่มีน้ำใส่ไหลเย็นจากในถ้ำไหล ออกมาที่บริเวณหน้าถ้ำเป็นอย่างนี้ชั่วนาตาปีไม่มีเหือดหายและไหลมารวมกันเป็นสระน้ำมีปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปมาทำให้บรรยากาศสดชื่นและยังร่มรื่น ด้วยพันธุ์ไม้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากและตรงหน้าถ้ำนี้เองเป็นที่ตั้งของ วัดถ้ำเชียงดาว

12.00 .               จากนั้นพาทุกท่านพักรับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 3)  หลังอาหารพาทุกท่านเดินทางสู่ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม  ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียงแค่ 40 นาทีเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านม้ง หนองหอย อ.แม่ริม ที่นี่มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบมองเห็นทิวเขาสลับกันไปไกลสุดลูกหูลูกตาอีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆของโครงการหลวงบนยอดม่อนแจ่มมีพื้นที่ ไม่มากนักสามารถเดินชมได้จนทั่วได้อย่างสบายม่อนแจ่มอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย เดิมที่บริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่ากิ่วเสือเป็นป่ารกร้างต่อมาชาวบ้านเข้ามาแผ้วถางและปลูกผิ่น จนในท้ายที่สุดโครงการหลวงมาขอซื้อพื้นที่เข้า โครงการหลวงหนองหอย เมื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง คุณแจ่ม-แจ่มจรัส สุชีวะ หลานของ ม.จ. ภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวงได้เข้ามาพัฒนาและปรับปรุงบริเวณม่อนแจ่มให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในลักษณะของแค้มปิ้งรีสอร์ท

16.30 .               พาทุกท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านวนัสนันท์ร้านขายอาหาร ของฝาก พื้นเมืองของเชียงใหม่ ที่ตั้งใจขายสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้ความสำคัญกับรสชาติ ความสะอาด และ คุณประโยชน์ของอาหารสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้  จากร้านค้าเล็ก ๆ ที่บริหารแบบครอบครัวพี่น้อง ได้สั่งสมประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ การผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่าง ผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งการแข่งขันของตลาดร้านขายของฝากที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ วนัสนันท์ต้องการให้สินค้าและบริการที่ดีที่สุดกับ และ พัฒนาคุณภาพและผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น  พัฒนาการด้านการผลิตให้สะอาด ถูกหลักอนามัย และ ผลิตจากโรงงานที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานและของฝากที่ขึ้นชื่อของที่นี่ได้แก่ แหนมไบโอเทค หมูยอ ไส้อั่ว ให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

17.30 .               ส่งคณะทุกท่านถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2-4 ท่าน (รถเก๋ง) ราคาท่านละ  4,990 บาท

อัตราค่าบริการ 5-6 ท่าน (รถ 6 ที่นั่ง) ราคาท่านละ  4,500 บาท

อัตราค่าบริการ 7-10 ท่าน (รถตู้) ราคาท่านละ  3,990 บาท

(เดินทางช่วงวันหยุดยาวกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง / เด็กอายุเกิน 6 ปี คิดเป็นราคาผู้ใหญ่ /ราคานี้ไม่มีออกบิลภาษี)  

อัตรานี้รวม

-ค่ารถเดินทางตามโปรแกรม+คนขับ+น้ำมัน  

-ค่าที่พัก  1 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  (กรณีเศษเสริมเตียงพัก 3 ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย

-ค่าอาหาร 3 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตรานี้ไม่รวม                             

                            - ตั๋วเครื่องบินเดินทาง

                               -  ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น

-  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการระบุ

-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีขอใบเสร็จ )

- ค่าประกันภัยธรรมชาติ,ประกันชีวิตส่วนตัว

- ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ,มังสวิรัต,อิสลาม

*** หมายเหตุ ***  การเดินทางอาจมีปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น   ผู้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขสับเปลี่ยนรายการตามความจำเป็นและเหมาะสม แต่จะรักษาผลประโยชน์ของท่านตามสิทธิ์ที่มี และจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบก่อนทุกครั้ง

 

ทัวร์อื่น ๆ

AK22 (พักบนอ่างขาง) เชียงใหม่-ดอยอ่างขาง-ถ้ำเชียงดาว-ม่อนแจ่ม 2 วัน 1 คืน

2-4 ท่านท่านละ 4,990 บาท
5-6 ท่าน ท่านละ4,500 บาท
7-10 ท่าน ท่านละ 3,990บาท

MS21 (พักบนดอยแม่สลอง) ดอยแม่สลอง ไร่ชาฉุยฟงช้อปปิ้งแม่สาย 2 วัน 1 คืน

2-4 ท่าน 4,500 บาทต่อท่าน
5-10 ท่าน 3,990 บาทต่อท่าน
 

Sunstar Travel พาคุณสัมผัสเมืองเหนือ อุ่นใจทุกเมื่อในทุกเส้นทาง กับบริการที่แสนประทับใจ
  ซันสตาร์ ทราเวล Sun Star Travel  
 
 
   
     
  ผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 424141 ครั้ง  
  @CopyRight All Reserv 2019-2020, Sun Star Travel ,by : Sun Star Travel